top of page
CampaignsMain-Bkgrd.jpg
p01_Mr Ramakant.jpg

N. S Ramakanth

p05_Shalini.jpg

Shalini Charles

p09_Anu.jpg

Anuradha  Govind

p13_Lalitha.jpg

Lalitha Mondreti

p17_Sowmya.jpeg

Sowmya Raghavan

p21_Myriam.jpg

Myriam Shankar

p26_Marwan.jpg

Marwan Abubaker

p02_Meenakshi.jpg

Dr. Meenakshi Bharath

p06_Pinky.jpg

Pinky Chandran

p10_Shanti.jpg

Dr. Shanthi Tummala

p14_Divya.jpg

Divya Tiwari

p18_Monika.jpeg

Monika Khanna

p22_Dr Umashankar.jpeg

Dr. Umashankar

p25_AnselmR.png

Anslem Rosario

p03_Vani.jpg

Vani Murthy

p07_Nalini.jpg

Nalini Shekar

p11_Savita.jpg

Savita Hiremath

p15_Malini.jpg

Malini Parmar

p19_Manogna.png

Manogna Sastry

p23_ShobhaBhat.jpeg

Shobha Bhat

p04_Sandya.jpg

Sandya Narayanan

p08_Wilma.JPG

Wilma Rodrigues

p12_Shekar.jpg

Shekar Prabhakar

p16_Vasuki Iyengar.jpeg

Vasuki Iyengar

p20_Shyamala.jpeg

Shyamala Suresh

p24_Lakshmikanth.jpeg

Dr. Lakshmikanth

Our Team

We are a Passionate group of collaborators committed to enabling the adoption of sustainable waste management practices and a zero waste lifestyle

Associates

p27_Vedika.jpeg

Vedika Thimmaiah

p28_Siddu.jpeg

Siddalingappa

p29_Rashmi.jpeg

Rashmi Vaidya

bottom of page